Chronological List 2014-2017

 

Year 2017

  vdB 94    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/11

   
       
  vdB 94 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/11

   
       
  M 46    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/11

   
       
  NGC 2237 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  M 44 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  NGC 1788    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/11

   
       
  NGC 1788 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/11

   
       
  M 78 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  IC 443 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  NGC 1555 - Hind's Neb    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/11

   
       
  NGC 1555 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/11

   
       
  Melotte 25 - Hyades    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  B 7 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  M 45 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  M 45 + B 7 Mosaic    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  IC 1613    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/11

   
       
  IC 1613 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/11

   
       
  NGC 1499 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  M 31 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/11

   
       
  vdB 149    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/10

   
       
  vdB 149 + vdB 150    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/10

   
       
  PN Patchick 5    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/10

   
       
  NGC 6702 + NGC 6703    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/10

   
       
  NGC 6702 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/10

   
       
  Const Delphinus (Del)    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/07

   
       
  Const Sagitta (Sge)    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/07

   
       
  NGC 7619 - Pegasus I    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/07

   
       
  NGC 7619 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/07

   
       
  B 142 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/07

   
       
  NGC 6960 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/07

   
       
  M 11 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/07

   
       
  vdB 123    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/07

   
       
  vdB 123 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/07

   
       
  IC 1276 - Pal 7    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/07

   
       
  IC 1276 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/07

   
       
  M 20 - Trifid Neb    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/07

   
       
  M 20 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/07

   
       
  vdB 107 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/07

   
       
  B 268 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2017/07

   
       
  LBN 7 + LDN 43    
 

   
 

AP175  MoravG4  2017/07

   
       
  LBN 7 - wide field    
 

   
 

TEC110  EOS6D  2017/07

   
       
  NGC 5485    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/06

   
       
  NGC 5485 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/06

   
       
  M 85    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/05

   
       
  M 85 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/05

   
       
  NGC 3486    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/04

   
       
  NGC 3486 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/04

   
       
  Berkeley 15  +  vdB 32    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/03

   
       
  Berkeley 15 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/03

   
       
  Comet Johnson    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/03

   
       
  Comet Johnson    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/03

   
       
  Comet 41P (T-G-K)    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/03

   
       
  Comet 41P (T-G-K)    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/03

   
       
  PN Abell 21 - Medusa Neb    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/02

   
       
  King 7 + GM 1-34    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/01

   
       
  King 7 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2017/01

   
       
  Sh2-114    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2017/01

   
       

 

Year 2016

  Berkeley 54    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/12

   
       
  Berkeley 54 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2016/12

   
       
  IC 426 + vdB 48    
 

   
 

FSQ106  QSI660  2016/12

   
       
  NGC 2024 - wide field    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/12

   
       
  NGC 918    
 

   
 

FSQ106  QSI660  2016/12

   
       
  NGC 918 - wide field    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/12

   
       
  IC 1995    
 

   
 

FSQ106  QSI660  2016/12

   
       
  M 45 - Pleiades    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/12

   
       
  M 31 - Andromeda Galaxy    
 

   
 

FSQ106  QSI660  2016/12

   
       
  M 31 - Andromeda Galaxy    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/12

   
       
  Abell 2666    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/10

   
       
  Abell 2666 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2016/10

   
       
  PN Abell 61    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/10

   
       
  NGC 6866    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/09

   
       
  NGC 6866 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2016/09

   
       
  LBN 248    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/09

   
       
  IC 1318 - Mosaic    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/08

   
       
  LBN 248 - Wide field    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/08

   
       
  NGC 6934    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/08

   
       
  NGC 6934 - Wide field    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/08

   
       
  NGC 6894    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/08

   
       
  IC 1318 - Gamma Cyg    
 

   
 

FSQ106  QSI660  2016/08

   
       
  IC 1318 - Gamma Cyg    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/08

   
       
  M 13 - Hercules Cluster    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/07

   
       
  M 13 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2016/07

   
       
  NGC 4144    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/05

   
       
  NGC 4144 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2016/05

   
       
  M 97 - Owl Nebula    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/05

   
       
  PN Abell 31    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/04

   
       
  Comet Catalina    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2016/01

   
       
  Comet Catalina    
 

   
 

Esprit80  EOS6D  2016/01

   
       

 

Year 2015

  NGC 6744    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  NGC 6744 - wide field    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  IC 1459    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  IC 1459 - Gx Group    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  NGC 6726 - CrA Nebula    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  M 28    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  M 28 - widefield    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  M 8 - Lagoon Nebula    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  M 8 + M 20 - widefield    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  Sh2-37 - widefield    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  M 16 + M 17 - widefield    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  M 8 + M 16 - Mosaic    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  NGC 6822 - widefield    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  NGC 288    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  NGC 288 - Wide field    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  NGC 253 + NGC 288    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  Sculptor Dwarf - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  Fornax Dwarf - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  NGC 1929 - N44    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  NGC 1929 - Wide field    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  LMC    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  NGC 1313    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  NGC 1313 - Wide field    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  NGC 292 - SMC    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  NGC 456    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  NGC 456 - Wide field    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  Sh2-170    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/12

   
       
  Sh2-170 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2015/12

   
       
  vdB 64    
 

   
 

20"RC  PL16803  2015/10

   
       
  vdB 64 - Wide field    
 

   
 

Nikkor500  NikonD750  2015/10

   
       
  IC 2118 - Witch Head    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  IC 2177 - Seagull    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  NGC 2516 - Wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  Comet Catalina    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/12

   
       
  GxCl Abell 1    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/11

   
       
  GxCl Abell 1 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2015/11

   
       
  Startrails    
 

   
 

Tokina  EOS6D  2015/10

   
       
  M 42 - Orion Nebula    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/10

   
       
  Const Indus (Ind)    
 

   
 

Tokina  EOS6D  2015/10

   
       
  Const Orion (Ori)    
 

   
 

Tokina  EOS6D  2015/10

   
       
  Const Tucana (Tuc)    
 

   
 

Tokina  EOS6D  2015/10

   
       
  vdB 130    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/09

   
       
  Const Lacerta (Lac)    
 

   
 

Tokina  EOS6D  2015/09

   
       
  Const Vulpecula (Vul)    
 

   
 

Tokina  EOS6D  2015/09

   
       
  NGC 7000 - North America    
 

   
 

EF200  EOS6D  2015/09

   
       
  Sh2-90    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/08

   
       
  Sh2-90 - wide field    
 

   
 

Nik300  D750  2015/08

   
       
  LDN 704    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/07

   
       
  LDN 704 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2015/07

   
       
  M 57 - Ring Nebula    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/07

   
       
  M 57 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2015/07

   
       
  NGC 6366    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/06

   
       
  PN Abell 39    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/06

   
       
  NGC 3310    
 

   
 

12" Newtonian  QSI660  2015/05

   
       
  NGC 3184 - wide field    
 

   
 

FSQ106  QSI660  2015/03

   
       
  NGC 2281 - wide field    
 

   
 

FSQ106  QSI660  2015/03

   
       
  NGC 3766    
 

   
 

105EDFS  EOS1100  2014/03

   
       
  NGC 3576    
 

   
 

105EDFS  EOS1100  2014/03

   
       
  NGC 2547    
 

   
 

105EDFS  EOS1100  2014/03

   
       
  NGC 2442 - wide field    
 

   
 

105EDFS  EOS1100  2014/03

   
       
  IC 2391    
 

   
 

AP130  STL11K  2014/03

   
       
  NGC 2439    
 

   
 

14"RC  PL16070  2014/03

   
       
  vdB 13  +  B 203    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2015/02

   
       
  NGC 1333 - wide field    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2015/02

   
       
  Comet Lovejoy    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2015/01

   
       
  Comet Lovejoy    
 

   
 

FSQ106  EOS6D  2015/01

   
       
  Comet Lovejoy    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2015/01

   
       

 

Year 2014

  NGC 5585    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2014/07

   
       
  NGC 3239    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2014/05

   
       
  vdB 96    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 2367    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 2362    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 2362 - wide field    
 

   
 

EF135  EOS1000D  2014/03

   
       
  NGC 2280    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/02

   
       
  NGC 1808    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/02

   
       
  M 41 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  NGC 2571    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/02

   
       
  NGC 2477 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  NGC 2298    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 3201    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/02

   
       
  NGC 2736 - Pencil Nebula    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 2736 - wide field    
 

   
 

EF135  EOS1000D  2014/03

   
       
  NGC 2626    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  DWB 18  +  GM 1-27    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2014/10

   
       
  DWB 18 - wide field    
 

   
 

NP101  EOS1000D  2014/10

   
       
  Comet Siding Spring    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2014/10

   
       
  Sandqvist 169 - 172    
 

   
 

Nikkor200  NikonDf  2014/03

   
       
  NGC 4755 - Jewel Box    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 4755 - wide field    
 

   
 

EF135  EOS1000D  2014/03

   
       
  Coalsack Nebula    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  NGC 4372 + Dark Doodad    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  IC 4633 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  Ced 111    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  Ced 111 - wide field    
 

   
 

Nik70-200  EOS1000D  2014/03

   
       
  Ced 111 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  IC 2220 - Toby Jug Neb    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/02

   
       
  Comet Jacques    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2014/08

   
       
  NGC 6520  +  B 86    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 6520  -  Wide field    
 

   
 

EF135  EOS1000D  2014/03

   
       
  NGC 6164    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 6188  -  Wide field    
 

   
 

EF135  EOS1000D  2014/03

   
       
  vdB 99  -  Wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  NGC 6231  -  Wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  NGC 6124  -  Wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  M6 + M7  -  Wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  IC 4592    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  Pipe Nebula - B59    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  Milky Way - Mosaic    
 

   
 

EF50  EOS6D  2014/03

   
       
  Carina Dwarf - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  NGC 2818    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  Sextans A - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  Sh2-312    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  NGC 3621    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/02

   
       
  NGC 3312 - Hydra Cl.    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC 5084    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  IC 2948 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  NGC 5139 - wide field    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/03

   
       
  NGC 5128 - Cen A    
 

   
 

20"RC  PL16803  2014/03

   
       
  NGC5128 - wide field    
 

   
 

Nik70-200  EOS1000D  2014/03

   
       
  LMC    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  NGC 292 - SMC    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  Const Antlia (Ant)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Cancer (Cnc)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Canis Major (CMa)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Carina (Car)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Centaurus (Cen)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Chamaeleon (Cha)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Corvus (Crv)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Crux (Cru)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Dorado (Dor)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Eridanus (Eri)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Fornax (For)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Horologium (Hor)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Hydra (Hya)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Hydrus (Hyi)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Leo (Leo)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Leo (Leo)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Libra (Lib)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Lupus (Lup)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Monoceros (Mon)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Octans (Oct)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Pavo (Pav)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Phoenix (Phe)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Puppis (Pup)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Sextans (Sex)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Vela (Vel)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Const Virgo (Vir)    
 

   
 

Tokina  EOS1000D  2014/02

   
       
  Startrails    
 

   
 

Tokina  EOS6D  2014/03

   
       
  NGC 752    
 

   
 

NP101  EOS1000D  2014/02

   
       
  Melotte 25 - Hyades    
 

   
 

EF200  EOS6D  2014/02

   
       
  GN 00.42.0  =  NS 2    
 

   
 

12" Newtonian  ST2000  2014/01

   
       
  GN 00.42.0  wide field    
 

   
 

NP101  EOS1000D  2014/01

   
       

 

Year 2010-2013

 

Year 2004-2009

 

 

Home